పిచ్చి గా అనిపిచ్చి….

అందాన్ని కనిగించి ఆహ్లాదము అనిపించి
వేసిన ఈలకు కొసలు కదిలించి
కావ్యన్ని పలికించి
కౌగిల్లలొ బందించి
కలాన్ని కరిగించి
ప్రేమను ఛిందించి
పరిపూర్ణం అనింపించి
ప్రాణాలు విడిచొఛ్ఛి………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s